Schooljaar

Het schooljaar loopt van 1 september tot en met augustus daaropvolgend.

Aanmelding

U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende vereniging (zie contacten). De leerling wordt aangemeld door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en aan de contactpersoon te overhandigen. Aanmeldingen kunnen tot een week voor aanvraag van het schooljaar schriftelijk worden ingetrokken.

Plaatsing

Geplaatste leerlingen ontvangen voor aanvang van het schooljaar bericht over dag en tijd van de eerste les. Voor de instrumentale lessen wordt de lesovereenkomst zonder tegenbericht jaarlijks automatisch met 1 schooljaar verlengd.

Uitschrijving

Uitschrijven van leerlingen kan uitsluitend met ingang van het nieuwe schooljaar. Jaarlijks dient een eventuele opzegging vóór 1 juli mondeling of schriftelijk door de ouder(s)/verzorger(s) te geschieden bij de Opmaat opleidingscontactpersoon van de muziekvereniging. Tussentijds uitschrijven kan slechts in geval van verhuizing naar een plaats buiten het werkgebied van de muziekschool en langdurige ziekte (langer dan drie maanden) van de leerling. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk en met vermelding van reden worden gedaan aan het Opmaat bestuur. Er is in deze gevallen recht op restitutie van lesgeld.

Leermiddelen en examen

Het benodigde theorieboek en de kosten voor een theorie-examen zijn bij het lesgeld inbegrepen. Voor het praktijkexamen wordt een eigen bijdrage van € 15,- in rekening gebracht. Het overige lesmateriaal, zoals een lesboek, wordt door de leerling(e) zelf in overleg met de docent(e) aangeschaft.

Absentie

Indien een leerling niet op les kan komen, dient dit vooraf en rechtstreeks aan de docent gemeld te worden (zie contacten). Deze les wordt wel bij u in rekening gebracht. Bij afwezigheid van de docent dient deze les ingehaald te worden of zal deze verrekend worden met het lesgeld.

Rapportage/examens

Tweemaal per jaar, in de maand december en de maand juni, ontvangen leerlingen een rapport. Aan het eind van iedere fase kan de leerling een examen afleggen. Deelname aan een examen is altijd in overleg met de docent. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt de leerling een muziekdiploma.

Betalingsvoorwaarden

Direct aan het begin van het schooljaar dient de eerste termijn van het lesgeld middels automatische incasso te worden voldaan. Na 2 maanden volgt de 2e termijn (zie Inschrijven).